Jaunākās ziņas par tēmu Uzturlīdzekļu garantijas fonds

Tēma:

Uzturlīdzekļu garantijas fonds

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.2004.gada 1.jūlijā spēkā stājās Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, un 2004.gada 2.augustā savu darbību sāka Uzturlīdzekļu garantiju fonds ar mērķi īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem, kurus apgādā tikai viens no vecākiem, jo otrs vecāks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nepilda. Savukārt, lai izmaksātu uzturlīdzekļus no fonda un apsaimniekotu fonda līdzekļus, tika izveidota tiešās pārvaldes iestāde – fonda administrācija.