Tava izglītība
2022. gada 12. jūlijs, 06:00

Liepājas Universitātes padome piedāvā Kurzemes Universitātes izveides modeli

Jauns.lv

Liepājas Universitātes padome piedāvā pakāpeniski, turpmāko četru gadu laikā, izveidot Kurzemes Universitāti, kas darbotos zinātnes universitāšu – LU, RTU un RSU ekosistēmā un partnerībā ar iesaistītajām pašvaldībām. Priekšlikums paredz, ka Kurzemes Universitātē iekļautos Liepājas Universitāte (LiepU) un Ventspils Augstskola (VeA).

Ministru kabinets pagājušā gada septembrī pieņēma lēmumu par Liepājas Universitātes reorganizāciju, pievienojot to zinātnes universitātei un veidojot zinātnes universitātes ekosistēmu Liepājā. Līdz šā gada 1. septembrim izglītības un zinātnes ministram Ministru kabinetā izskatīšanai ir jāiesniedz rīkojuma projekts par reorganizāciju. LiepU padomes priekšsēdētājs Andris Grafs skaidro: “LiepU padome ļoti labi apzinās, ka Kurzemes Universitātes veidošana ir pietiekami sarežģīts un laikietilpīgs process, taču ieguvumi ilgtermiņā noteikti ir tā vērti. Šādi ir iespējams stiprināt reģionā esošo augstskolu stratēģiskos virzienus un zinātnisko kapacitāti, īstenot vienotas studiju programmas, novērst liekas savstarpējas konkurences situāciju. Palielinātos kapacitāte dalībai projektos, kas nepieciešami Kurzemes reģiona izaugsmes vajadzību un valsts policentriskas attīstības nodrošināšanai, kā arī racionālāk tiktu izmantoti reģionā esošo augstskolu administratīvie resursi. Tāpēc aicinām visas iesaistītās puses turpināt sarunas, lai vienotos par valsts un reģiona attīstības interesēm atbilstošu augstākās izglītības īstenošanas modeli Kurzemē.” 

Liepājas Universitātes padomes locekle, Liepājas Universitātes profesore Zanda Gūtmane uzsver: “Gan LiepU, gan VeA apstiprinātie stratēģiskās specializācijas virzieni parāda abu augstskolu specializāciju savstarpēju pārklāšanos sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs un dabaszinātnēs. Apvienojot potenciālu ir iespējams veidot spēcīgu uz attīstību vērstu augstākās izglītības iestādi ar studiju programmām, kurās apvienoti labākie mācībspēki.”

Kurzemes Universitātes izveide paredz vairākus soļus – 2022. gada septembrī Ministru kabinetam ir jāpieņem konceptuāls lēmums par Kurzemes Universitātes izveidi, iesaistītajām pusēm ir jāizstrādā tās darbības un pārvaldības modelis. Līdz 2024. gada beigām LiepU un VeA īstenotu padomes apstiprinātās stratēģijas, kas paredzētu stratēģisko mērķu īstenošanu, kā arī iekšējās konsolidācijas pasākumu īstenošanu. Saskaņā ar Augstskolu likuma 11. pantu 2025. gada sākumā sekotu apvienības izveide, un noslēguma solis ir Kurzemes Universitātes kā lietišķo zinātņu universitātes nostiprināšana un tās integrācija zinātnes universitāšu ekosistēmā 2026. gadā. 

Kurzemes Universitātes izveides ideja neformāli ir apspriesta gan starp LiepU un VeA padomes locekļiem, gan abu augstskolu rektoriem, kā arī ar  Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un zinātnes universitāšu pārstāvjiem. Šobrīd LiepU padome piedāvā turpināt diskusijas par piedāvāto Kurzemes Universitātes izveides modeli, soļiem un laika grafiku. Lēmumu par Liepājas Universitātes reorganizāciju un Kurzemes Universitātes izveidi pieņems Ministru kabinets. 

Reklāmas raksts sadarbībā ar Liepājas Universitāti.