No 1.janvāra Rīgas dome piešķirs NĪN atlaides
Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs uzvser, ka pašvaldība turpina atbalstīt mazāk nodrošinātās pilsētnieku kategorijas.
Runā Rīga
2012. gada 28. novembris, 10:13

No 1.janvāra Rīgas dome piešķirs NĪN atlaides

Jauns.lv

Lai atbalstītu sociāli mazāk aizsargātus iedzīvotājus, Rīgas dome nākamgad plāno paplašināt to iedzīvotāju kategoriju skaitu, kam noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Par šādu nodomu pašvaldība paziņoja jau šā gada 19.oktobrī.

Kā Kasjauns.lv informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā, pašlaik NĪN atvieglojumi Rīgā tiek piemēroti 14 nodokļu maksātāju kategorijām - trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm un citiem.

Nākamgad plānots palielināt NĪN atvieglojumu apmēru daudzbērnu ģimenēm līdz 90%, kā arī piešķirt NĪN atvieglojumus audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuru aprūpē ir apgādnieku zaudējis bērns. Arī šiem iedzīvotājiem plānots noteikt NĪN atlaidi 90% no aprēķinātās summas, nosakot atvieglojumu maksimālo apmēru 600 latu vienai personai. Jāatzīmē, ka šobrīd Saeima izskata likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" grozījumu projektu, paredzot nodokļa atvieglojumu piemērošanu daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā, ar maksimālo atvieglojuma apmēru 120 lati vienai personai. Atvieglojumi varētu stāties spēkā tikai no 2014. gada.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs: "Pašvaldība, turpinot atbalstīt mazāk nodrošinātās pilsētnieku kategorijas, atradusi iespēju jau gadu ātrāk par valdību un daudz lielākā apmērā atbalstīt iedzīvotājus, kam atspaids nepieciešams visvairāk." Domes priekšsēdētājs uzsver, ka ar šīm nodokļu atlaidēm, dome turpinās risināt demogrāfijas problēmas, jo reālu atbalstu saņems ģimenes ar bērniem.

Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks norāda, ka dome nākamgad paplašinās savu sociālo atbalsta programmu iedzīvotājiem. Papildus nodokļu atlaidēm, arī turpmāk tiks īstenota atbildīga politika pret ģimenēm ar bērniem. Tiks piedāvātas atlaižu kartes, kas ļaus daudzbērnu ģimenēm dažādus pakalpojumus un preces iegādāties ar atlaidēm.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā plānots piemērot arī sabiedriskā labuma organizācijām, privātajiem muzejiem un Rīgas Latviešu biedrībai.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina pamatā ir īpašuma kadastrālā vērtība, ko nosaka nevis pašvaldība, bet gan Valsts zemes dienests. Lai atvieglotu nodokļa nomaksu, Rīgā tiek piemēroti atvieglojumi mazāk aizsargātajām nodokļa maksātāju kategorijām no 25% - 90% apmērā. Pēc Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informācijas, atvieglojumi nākamgad varētu attiekties uz aptuveni 40 000 nodokļa maksātāju.

Savukārt, lai veicinātu NĪN maksātājus deklarēt savu dzīvesvietu Rīgā, nākamgad plānots piemērot atšķirīgas NĪN likmes par zemi atkarībā no personas deklarētās dzīvesvietas. Ja fiziskā persona deklarējusi dzīvesvietu Rīgā, tad zemei piemērojamā NĪN likme plānota 1%, bet, ja persona deklarēta ārpus Rīgas, tad par tai Rīgā piederošo zemi varētu tikt piemērota likme 1,5%. Šāda NĪN politika sekmētu fizisko personu dzīvesvietas deklarēšanu Rīgā, kas, savukārt, var palielināt pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kuru personas maksā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.

(Šīs izmaiņas varēs tikt pieņemtas, ja spēkā stāsies sagatavotie grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kur pašvaldībām paredzēta iespēja diferencēt NĪN likmi. Pašlaik tiek piemērota vienota likme - 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības.)

Saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšanas kārtību plānots apstiprināt Rīgas domes sēdē decembrī, pēc tam, kad Saeima būs apstiprinājusi atbilstošus grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".

Papildinformācija:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi pašlaik ir piešķirti šādām kategorijām: - personas, kurām ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss, - personas, kurām ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss, - vientuļi pensionāri, vientuļi 1. vai 2. grupas invalīdi - pensionāri un 1. vai 2. grupas invalīdi, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs - pensionāri un 1. vai 2. grupas invalīdi, kuriem ir pilngadīgi bērni un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs - politiski represētās personas, - personām par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem, - personām par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai, - personām par zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā - dabas liegumā vai dabas parka “Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai, - personām par zemi vai zemesgabala daļu, kas tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai, - personām par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām, - personas, kurām ir trīs vai vairāk bērni, kuri nepārsniedz 19 gadu vecumu un ar kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, - personas, kurām ir bērns ar invaliditāti, kurš nepārsniedz 19 gadu vecumu un ar kuru ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, - juridiskām personām Brīvostas teritorijā (likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un SEZ").

2012. gadā papildus tika noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par zemi un dzīvojamām mājām (to daļām), telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, turpmāk varēs saņemt arī 1. vai 2. grupas invalīdi un personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, vecāki vai vecvecāki. Bez tam palielināts piešķiramo NĪN atvieglojumu apmērs personām, kuru zeme vai zemesgabala daļa tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai, nosakot to 90% apmērā (iepriekš 70% apmērā).

Karlīna Timofejeva/Foto: Lita Krone/LETA

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību