foto: LETA
Stradiņa slimnīca: "Velve" maldina sabiedrību
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecības darbi.
Sabiedrība
2024. gada 15. februāris, 18:50

Stradiņa slimnīca: "Velve" maldina sabiedrību

Jauns.lv/LETA

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) iepazinies ar SIA "Livland Group" veikto auditu un secinājis, ka ar audita atzinumu Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa inženiertīklu risinājumu būvprojektā konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības piemērojamo standartu, tehnisko un īpašo noteikumu prasībām un Latvijā pastāvošajam normatīvo aktu regulējumam, pavēstīja BVKB pārstāvji.

Līdz ar to BVKB atbilstoši Būvniecības likumam informēja Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru un biedrību "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" par iespējamiem būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem ar lūgumu izvērtēt būvprojekta izstrādātāju profesionālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

Vienlaikus BVKB vēstulē PSKUS būvniekam SIA "Velve" norādīja, ka BVKB būvprojekta ekspertīzes veikšanu pušu savstarpējo civilstrīdu gadījumā nenodrošina.

BVKB vēstulē norāda, ka birojam kā valsts pārvaldes iestādei nav tiesību pārsniegt savas kompetences ietvaru un sniegt savu vērtējumu lietās, kas ir citas institūcijas kompetencē vai iejaukties privātpersonu savstarpējās civiltiesiskās attiecībās, proti, BVKB kompetencē neietilpst tiesības sniegt juridisku konsultāciju privāttiesisku konfliktu risināšanā, kā arī sniegt saistošu vērtējumu vai skaidrojumu par konkrēto situāciju.

Šādas pilnvaras ir vispārējās jurisdikcijas tiesai, kura Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izskata civiltiesiskus strīdus. Tādējādi "Velves" vēstulē BVKB minētie jautājumi par pušu savstarpējiem norēķiniem, līguma termiņiem un izpildīto darba apjomu starp attiecīgajām strīdus pusēm risināmi tiesā, kā to paredz Civilprocesa likums - katrai fiziskai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.

"Velve" skaidro savu pozīciju

Savukārt "Velves" pārstāvji informēja, ka šī gada janvārī nosūtīja BVKB vēstuli ar pievienotu neatkarīga, sertificēta eksperta audita atzinumu par dažādu inženierkomunikāciju risinājumiem PSKUS būvprojektā (elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, dūmu novadīšanas un gaisa kondicionēšanas, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un citām).

"Velves" pārstāvis un PSKUS projekta vadītājs Valdis Koks pauda uzskatu, ka BVKB ir apliecinājis, ka projekta dokumentācija ir nekvalitatīva un neatbilst normatīvo aktu regulējumam. Tikmēr BVKB kopumā iepriekš veiktajās 11 būvobjekta pārbaudēs, kuru laikā institūcija pārliecinās par būvnieka darbu kvalitāti objektā, būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta nav konstatējusi.

"Velves" pārstāvis uzsvēra, ka uzņēmums būvniecības procesu veic kvalitatīvi, taču tādā apmērā, kādā to pieļauj būvprojekta daļas, kas ir izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un, neturpinot darbus vietās, kur būvprojekts ir nekvalitatīvs, ir rīkojies pamatoti un ievērojis normatīvo aktu prasības.

Stradiņi: "Velve" maldina sabiedrību"

Slimnīca preses paziņojumā vērš uzmanību, ka "Velve" izplata maldīgus paziņojumus, no kuriem rodas iespaids, ka BVKB ir devis atzinumu vai secinājumu, ka būvniecībā nav konstatēti pārkāpumi un defekti, bet projektā konstatētas būtiskas nepilnības.

Stradiņa slimnīca vērš uzmanību uz faktu, ka esošajā situācijā ir tikušas veiktas un noteikti tiks veiktas vēl daudzas un dažādas ekspertīzes, atgādinot, ka pilnu būvprojekta ekspertīzi ir veicis akreditēts inženieru birojs "CMB", atzīstot projektu par atbilstošu normatīvajiem aktiem - projekts vērtēts arī iepirkuma procesā, un bez šāda izvērtējuma un pozitīva atzinuma vispār nebūtu iespējams uzsākt būvniecību.

Vienlaikus slimnīca atgādina, ka līgums tikai lauzts vairāku iemeslu dēļ, tostarp tādēļ, ka "Velve" neveica līgumā paredzētos darbus, kam nav nekāda sakara ar diskusijām par projekta kvalitāti un to, kam ir pienākums projektu detalizēt.

Piemēram, atbilstoši starp pusēm noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam darbu laika grafikam, objektā ikdienā bija jāstrādā vairāk nekā 200 darbiniekiem, bet realitātē strādāja labākajā gadījumā vien 50 - 100 cilvēku.

Tāpat tika pieļauta virkne defektu, kas vai nu netika novērsti, vai tika novērsti pārāk lēni. 2024.gada sākumā SIA "Velve" piedāvāja slimnīcai jau kārtējo reizi pagarināt objekta būvniecības noslēguma termiņu - šoreiz par 17 mēnešiem, norāda slimnīca.

Stradiņa slimnīcas vērtējumā "Velve" mērķtiecīgi veica darbības, lai paildzinātu projekta izpildi, pielāgojot to savai ierobežotajai finanšu, darbaspēka un administratīvajai kapacitātei, bet šobrīd "Velve" centieni meklēt cēloni līguma laušanai ir nekas vairāk kā mēģinājumi novērst uzmanību no patiesajiem šīs būvniecības problēmu iemesliem.

"Velve" nepiekrīt PSKUS lēmumam

Iepriekš jau ziņots, ka "Velve" nepiekrīt PSKUS lēmumam par vienpusēju līguma izbeigšanu un, uzskata to par prettiesisku, nosūtījusi iebildumu vēstuli pasūtītājam. Galvenie iemesli, kādēļ tiek kavēti būvniecības grafiki, ir tieši saistīts ar nekvalitatīvo būvprojektu. Jau no 2021.gada būvobjekta dokumentācijā ir veiktas virkne izmaiņu, taču visi nepieciešamie tehniskie risinājumi nav izstrādāti vēl tagad, piemēram, vēl uz šo brīdi nav izdoti projekta risinājumi un saskaņoti darbi vairāk nekā 60 km kabeļu izbūvei ēkas starpsienās, grīdās un griestos.

Savukārt BVKB pārstāvji iepriekš informēja, ka BVKB, veicot Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A korpusa otrās kārtas būvdarbu kontroli, nav konstatējis būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta.

BVKB, īstenojot piekritībā esošo būvobjektu būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā, pārliecinās par būvdarbu izpildi atbilstoši izsniegtās būvatļaujas nosacījumiem un būvvaldē saskaņotajam būvprojektam, pārbaudot būves atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, kā arī lietošanas drošības prasībām.

Būvdarbu kontroles laikā BVKB izvērtē objekta riska līmeni jeb Būvniecības informācijas sistēmā iestrādātu algoritmu, kurā ņem vērā būves grupu, būvniecības veidu, galveno lietošanas veidu, paredzēto būvdarbu apjomu būvobjektā, un papildu nosacījumus būvdarbu laikā. Riska līmenis būvniecības procesā var mainīties, jo tā aprēķinā ietver arī tādus kritērijus kā konstatētie pārkāpumi būvdarbu laikā.

PSKUS A korpusa otrās kārtas būvdarbu kontroli BVKB īsteno kopš 2020.gada oktobra. Sākotnēji šī objekta riska līmenis bija augsts, vēlāk tas tika samazināts uz vidēju, informēja BVKB pārstāvji.

Būvdarbu kontroles laikā BVKB veica 11 pārbaudes un to laikā būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta, nav konstatētas. Astoņās pārbaudēs pārkāpumi netika konstatēti, savukārt trīs pārbaudēs fiksētās neatbilstības tika novērstas un neietekmē būves mehānisko stiprību un stabilitāti vai lietošanas drošību.

Būvniecības procesa dalībnieku strīdi par savstarpēji noslēgta līguma izpildi ir civiltiesiska rakstura un risināmi, ievērojot tajos noteikto strīdu izšķiršanas kārtību, tādēļ BVKB kā valsts pārvaldes iestādei nav tiesību ne iejaukties šādos strīdos, ne sniegt vērtējumu par tiem, skaidroja BVKB pārstāvji.

Jau ziņots, ka otrdien, 13.februārī, tika lauzts būvniecības līgums starp PSKUS un "Velve", un slimnīca sagaida, ka piecu darba dienu laikā, līdz 20.februārim, pārņems jauno A2 korpusu, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcas padomes konsultante Gundega Vārpa.

Slimnīca uzskata, ka ar būvnieku "Velve" noslēgtā līguma par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu uzteikums ir pilnībā tiesisks. Līguma laušana esot pacientu, ārstniecības personāla un valsts drošības interesēs, lai iespējami ātri tiktu atrasts jauns būvnieks, ar kuru tiktu noslēgts jauns līgums un noteikti precīzi termiņi slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanai. Līguma darbības periodā pēc būvnieka lūguma līgums grozīts piecas reizes, pagarināts trīs reizes, bet 2024.gada janvārī būvnieks pieprasījis pagarinājumu vēl par 17 mēnešiem.

Slimnīca uzver, ka būvnieks pats paziņojis par savu nespēju izpildīt līgumsaistības un pabeigt būvdarbus, un šādos apstākļos slimnīcas interešu aizstāvības nodrošināšanai nav citu tiesisko līdzekļu, kā vien nekavējoties pārņemt objektu un nodot to citam būvniekam. Slimnīcai nerīkojoties, turpinās pieaugt būvnieka nodarītie zaudējumi, kas vairs nekādi nav pieļaujams.

Būvkompānija "Velve" gan paudusi aizdomas, ka lēmumu pārtraukt A2 korpusa būvniecību galvenokārt izraisījusi slimnīcas nespēja nodrošināt pietiekamu finansējumu darbu turpmākai veikšanai. Slimnīca paustās aizdomas noraida, norādot, ka uzņēmuma finanšu pratība nav tā stiprākā puse.

"Kompānija, kura nepilda saistības pret valsts lielāko slimnīcu un pacientiem, kura ir parādā apakšuzņēmējiem un kuras vienīgā pēdējā laika aktivitāte ir līguma kārtējās pagarināšanas mēģinājumi, jo iepriekšējā pagarinājuma nosacījumi kārtējo reizi nav izpildīti, var iet un atbrīvot būvlaukumu - tas ir vienīgais vērtīgais, ko no tās vēl ceram sagaidīt," uzsver slimnīcā.

PSKUS pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis uzsver, ka "Velvei" nosūtītais paziņojums par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanas būvniecības līguma laušanu ir tiesisks un pilnībā atbilstošs līgumam. Viņš norāda, ka uzņēmums iespēju uzbūvēt jauno korpusu ir izniekojis, nodarot kaitējumu pacientiem, slimnīcai un visai Latvijas sabiedrībai.

"Vienīgais, ko tagad sagaidām, ir būvobjekta ātra un konstruktīva nodošana slimnīcai, lai samazinātu turpmākos zaudējumus. Līguma laušana ir pacientu, ārstniecības personāla un valsts drošības interesēs, lai iespējami ātri tiktu atrasts jauns būvnieks, ar kuru tiktu noslēgts jauns līgums par iespējami ātru slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanu," uzsver Vidzis.

Viņš arī norāda, ka būvnieks, publiski paužot faktu, ka nākamajam būvniecības posmam nepieciešamie materiāli un medicīnas iekārtas jau ir pasūtītas un tādēļ nebūtu godīgi lauzt līgumu, aizmirst pieminēt kādu būtisku apstākli - pēc līguma laušanas visas materiālvērtības paliek pasūtītāja īpašumā, jo pasūtītājs par tām jau ir samaksājis.

Līdz 2024.gada 20.februārim SIA "Velve" ir jānodod būvobjekts slimnīcai. Slimnīca uzsver, ka šajā procesā rīkojas precīzi atbilstoši līgumā un likumā noteiktajam, vienlaikus izmantojot visus līgumā un likumā paredzētos mehānismus savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai. Visus zaudējumus, kas radīsies SIA "Velve" turpmākas pretdarbības gadījumā, tiks pieprasīts atlīdzināt.

Līgums starp Stradiņa slimnīcu un SIA "Velve" tika noslēgts 2020.gada 27.augustā, un tajā paredzētais darbu izpildes termiņš bija 30 mēnešu - jauno slimnīcas korpusu būvniekam vajadzēja pabeigt 2023.gada pavasarī. Līguma laikā pēc SIA "Velve" ierosinājuma tā nosacījumi tika mainīti kopumā piecas reizes, bet darbu izpildes termiņi pagarināti trīs reizes, par 16 miljoniem eiro palielinot arī līgumcenu. Rezultātā šo gadu laikā izbūvēti vien nepilni 60% paredzētā būvapjoma, no kuriem daļa nav nodoti pasūtītājam, kopumā neapgūstot 26 miljonus Eiropas Savienības finansējuma.

Saskaņā ar pēdējo vienošanos būvniekam jauno slimnīcas ēku vajadzēja pabeigt līdz 2024.gada 1.jūnijam. Savukārt 2024.gada janvāra sākumā SIA "Velve" lūdza atkārtoti pagarināt līguma izpildes termiņu, norādot, ka jaunais iespējamais darbu pabeigšanas laiks varētu būt vēl pēc 17 mēnešiem, tātad 2025.gada vasarā, kas ir aptuveni gads pēc jau šobrīd vairākkārt pagarinātā termiņa.

Jau ziņots, ka slimnīca līgumu vienpusēji lauza, jo būvnieks neievēroja būvniecības termiņus, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi pārkāpumi.

Būvkompānijas ieskatā gan varētu rastu konstruktīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu slimnīcas būvniecības pabeigšanai sapratīgā termiņā.

Vienlaikus "Velves" pārstāvji satraucas par PSKUS vadības solījumu iesaistīt policiju, ja būvnieks nepametīs objektu. Tiesiskā valstī puses, kas ir orientētas uz konstruktīvu rezultātu, domstarpības parasti cenšas risināt kā civiltiesiskus jautājumus civiltiesiskā sarunu ceļā, akcentē būvnieki. "Velve" neesot veikusi nekādus krimināltiesiskas darbības, bet gan rīkojusies un joprojām rīkojoties līguma noteikumu un normatīvo aktu ietvaros.