foto: no publicitātes materiāliem
Valmieras novada mednieki cīnās ar bebriem pilsētā; novads izstrādā noteikumus
Novadu ziņas
2024. gada 15. maijs, 16:13

Valmieras novada mednieki cīnās ar bebriem pilsētā; novads izstrādā noteikumus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Vairākās novada pilsētās bebri traucē ūdenstilpju krastmalu sakopšanu, bojājot vai pilnīgi iznīcinot koku stādījumus, kā arī Valmieras novada pašvaldība periodiski saņem ziņojumus par medījamiem dzīvniekiem pilsētas teritorijā, kuru uzvedība ir neierasta. Lai ierobežotu dzīvnieku radītos bojājumus pilsētu teritorijās, izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par medībām Valmieras novada pilsētās”.

Ņemot vērā, ka Valmieras novada pilsētu teritorijā ietilpst mežu un lauku platības, kurās mīt medījamie dzīvnieki, kas rada apdraudējumu un postījumus pilsētas teritorijā ietilpstošajos meliorācijas grāvjos, meža un lauku teritorijās esošo zemju un pieguļošo zemju īpašniekiem, ir nepieciešams noteikt konkrētas pilsētas zonas, kurās, ievērojot medību tiesību jomu reglamentējošos normatīvos aktus, ir atļautas medības.

Saistošie noteikumi paredz, ka medību organizēšana Valmieras novada pilsētās ir atļauta tajā pilsētas zonā, attiecībā uz kuru Medību koordinācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka šajā pilsētas teritorijas zonā medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus.

Medību koordinācijas komisija rūpīgi izvērtēs katru gadījumu individuāli, nosakot, vai un kādu apdraudējumu medījamie dzīvnieki rada sabiedriskajai kārtībai vai īpašumam. Tāpat tiks izvērtēts, vai nav citu alternatīvu situācijas risināšanai. Atļaujot medības, tiks noteiktas precīzas medību platības robežas un pieļaujamie medību rīki.

Noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija, kura seko noteikumu ievērošanai un sniedz konsultācijas par jautājumiem saistībā ar medību organizēšanu pilsētas teritorijā.

Noteikumi veicinās pašvaldības administratīvās teritorijas, it sevišķi, pilsētas zonās esošo meža un lauku teritoriju sakoptību un meliorāciju sistēmu funkcionēšanu.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Par medībām Valmieras novada pilsētās” projektu līdz 27. maijam uz e-pastu evija.ozola@valmierasnovads.lv ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.